Master in Onderwijskunde - Master in Onderwijskunde


Program Director
: Sidney C. Justiana MBA

FirstPrevYear 1 of 2NextLast

First Year 

 


Course Description
Algemene Onderwijskunde
Doel:
Het vak biedt een overzicht van belangrijke kernthema’s uit de onderwijskunde, zoals:
schooleffectiviteit, het leren van leerlingen, het leraarschap, leerprocessen en evaluatie en assessment. Onderwijskunde wordt beschouwd als een wetenschap die leren, opleiden en ontwikkelen in onderwijs en bedrijfsleven wil beschrijven, begrijpen en verklaren. Deze wetenschap levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van het onderwijssysteem en opleidings- en leertrajecten. De studie Onderwijskunde heeft een interdisciplinair karakter en steunt op de funderende wetenschappen; psychologie, pedagogiek en sociologie
 
Inhoud:
Onderwijskundigen zijn op velerlei terreinen werkzaam. Ze vervullen functies die varie¨ren van het maken van beleidsplannen tot het geven van onderwijsbegeleiding op scholen. In deze inleiding maken studenten kennis met dit brede pallet aan werkvelden. De cursus onderscheidt drie clusters van onderwijskundige professionals: Professionals op het terrein van onderwijsbeleid- & management; op het terrein van het ontwerpen van leeromgevingen en op het terrein van onderwijsproblemen en onderwijsbegeleiding. Wat deze professionals bindt is hun gerichtheid op het verbeteren van onderwijs. Onderwijskundigen willen er aan bijdragen dat het onderwijs zo wordt ingericht dat het de meest gunstige effecten op de ontwikkeling van leerlingen heeftStatistiek en wetenschappelijke verslaglegging
No info


Onderwijsbeleid in het bijzonder het Caribisch gebied
Inhoud:
Het onderwijsbeleid stelt in hoofdlijnen de doelen die met het onderwijs bereikt moeten worden vast, alsmede de middelen waarmee en de kaders waarbinnen dat moet gebeuren. Beleid wordt zowel gemaakt door overheden (de nationale overheid, lokale overheden) als door intermediaire organisaties (zoals besturen en samenwerkingsverbanden), als uiteindelijk door de onderwijsinstellingen zelf. Op de lagere niveaus moet dit beleid vervolgens vertaald worden, en moet de organisatie op een zodanige wijze worden aangestuurd dat op een doeltreffende en doelmatige wijze de maatschappelijke taak wordt vervuld. Centraal staan de wetenschappelijke theorieën die de rationale vormen van sturingsprocessen in het onderwijs. Daarbij komen vragen aan bod als:
-  Wat is de rationale van centrale sturing door de overheid versus meer decentralisatie in het onderwijs?
-  Hoe verhouden zich ideeën over minder regels (deregulering), vergrote autonomie voor onderwijsinstellingen, ‘accountability’ en marktwerking in het onderwijs tot de maat- schappelijke taak die vervuld moet worden?
-  Welke generieke organisatiemodellen kunnen worden onderscheiden, en welke hiervan zijn met name belang voor onderwijsinstellingen waar het werk door professionals wordt gedaan?
-  Welke managementopvattingen zijn relevant voor aansturingsprocessen in onderwijsinstellingen, en wat zijn de daaraan ten grondslag liggende aannames over de instelling als organisatie en over het functioneren van haar leden?
-  Welke verschillende typen organisatieculturen kunnen onderscheiden worden, en hoe verhouden deze zich de verschillende typen doelstellingen?
-  Hoe kan organisatieverandering in gang worden gezet, welke obstakels moeten daarbij overwonnen worden (de zogenaamde ‘micropolitiek in organisaties’), en welke rol speelt leiderschap hierbij?
 
In dit onderdeel verwerft de student kennis over de wijze waarop de overheid het onderwijs aanstuurt, gegeven de maatschappelijke functies die het onderwijs dient te vervullen. Bestudeerd wordt de inrichting van het onderwijsbestel, en theorieën over beleidsvoering en sturing in het onderwijs. Deze onderwerpen worden in de cursus in historisch perspectief beschouwd. met bijzonder aandacht voor beleidsontwikkeling op de voormalige Nederlandse Antillen. Daarbij worden enerzijds consistente beleidslijnen over de jaren heen, als ook paradoxen en inconsistenties in de beleidsvoering onderscheiden. Meer concreet wordt ingegaan op het dilemma van enerzijds centrale sturing en anderzijds een grotere autonomie voor instellingen, en hoe dit in de beleidspraktijk gestalte krijgt. Belicht in dit verband wordt het gevoerde beleid met betrekking tot de kwaliteit en de effectiviteit van het onderwijs, de verhouding tussen publiek en privaat onderwijs, het toezicht op het onderwijs, het leraarschap, en de bekostiging van het onderwijs. De student krijgt hiermee een conceptueel kader aangereikt voor het bestuderen en evalueren van onderwijsbeleid.Onderwijseffectiviteit, Organisatie & Management
No info


Leerproblemen en Leerlingzorg
No info


Onderwijsinnovatie
Inhoud:
Kennis verwerven m.b.t. sociaal psychologische en organisatiekundige theorievorming over het functioneren, de structurering en het leren van en in organisaties
Orientatie op opleidings-, implementatie- en veranderingsvraagstukken in organisaties met speciale aandacht voor onderwijsorganisaties. ’Professionals’ spelen een belangrijke rol in organisaties. Van hen wordt als deskundigen niet alleen een bijdrage verwacht aan het bereiken van de externe doelstellingen, maar ook aan de sturing van de interne rationaliteit.
In deze cursus wordt behalve aan het functioneren van organisaties als geheel en de rol van professionals daar- binnen, aandacht besteed aan leren en veranderen van en in (onderwijs-)organisaties.
Tijdens cursus, richt de student zich op voortdurende ontwikkeling van het onderwijs en professionalisering binnen onderwijsinstellingen, het vormgeven en realiseren van leerinnovaties. interpersoonlijke processen en teamontwikkeling en onderzoeksmethoden en -technieken.
 
Door onderschatting van de complexiteit van innovaties mislukken veel verandertrajecten. In het nationaal onderzoek Verandermanagement blijkt dat dit vrijwel voor alle sectoren in de Nederlandse situatie geldt, zo ook in het onderwijs. In het thema innoveren onderzoeken de schoolleiders hoe dit komt en wat men daarvan in de eigen schoolorganisatie herkent. Vervolgens wordt nagegaan welke factoren cruciaal zijn voor duurzame verandering en succesvolle implementatie. Een aantal actuele concepten en methoden van de veranderkunde zullen de revue passeren. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de onderliggende wijsgerige uitgangspunten. Een belangrijk aspect daarbij is de vaak impliciete antropologie. In dat kader wordt nagegaan, hoe innovatieprocessen verbonden kunnen worden met levensbeschouwelijke noties.Onderwijssociologie en Achterstandsbeleid
No info


Overview First Year
 

FirstPrevYear 1 of 2NextLast
(c) 2022 - Disclaimer - Privacy Policy Powered by the GRID