Description:  
Inhoud van de opleiding
 
Opleiding bestaat uit twee fases
Fase 1
Pre course
·         Introductie in de onderwijskunde als wetenschappelijke discipline
·         (organisatiekunde, pedagogiek, psychologie, en beleid) (8 weken)
·         CUMA, organisatiekunde, management en change management (6 weken)
·         Intensive week (1 week)
·         Nederlandse taal  2 weken)

Fase 2
Master onderwijskunde
1.         Algemene Onderwijskunde (5 EC)
2.         Statistiek en wetenschappelijke verslaglegging (5 EC)
3.         Onderwijsbeleid (5 EC)
4.         Onderwijsinnovatie (5 EC)
5.         Leerproblemen en leerlingzorg (5 EC)
6.         Onderwijsorganisatie en -management (5 EC)
 
Subtotaal                                                                                                          30 EC
 
Jaar 2
——————————————————————————————————————————
1.         Methoden en technieken van (evaluatie)onderzoek (5 EC)
2.         Voorbereiding afstudeeropdracht (5 EC)
3.         Afstudeeropdracht (20 EC)
 
Subtotaal                                                                                                          30 EC
——————————————————————————————————————————
Totale studiebelasting                                                                            60 EC
Structure:  
Samenwerking tussen ICUC en NAAC

 Opleidingsbestuur
De opleiding Onderwijskunde worden aangestuurd door een managementteam (MT). Het MT bestaat uit 2 opleidingsdirecteuren:
prof.dr. F.J.G. Janssens, is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijs
dhr. S.C. Justiana MBA is als program director belast met organisatie van den opleiding.

Onderwijscommissie
  • Voorzitter Rector Magnificus Prof. Dr. Valdemar March
  • Vice voorzitter Drs. Rudy Naaldijk
  • Leden: Philip Nieuw MO B pedagogiek, Paul de Rooy MO B pedagogiek, Prof Dr. Frans Janssens, Prof Dr. Gilbert Cijntje en Sidney Justiana MBA
 
  Administratie
  •      ICUC
Opbouw masteropleiding Onderwijskunde
  • De pre course bestaat uit drie vakken de een algemene beeld schetsen van de moderne master in het                         onderwijskunde ( aparte deelcertificaat)
  •  De master Onderwijskunde bestaat uit een algemeen deel en uit drie kerngebieden
  •  Leerproblemen en leerlingzorg
  • Onderwijsinnovatie
  •  Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie:    
De omvang van het studieprogramma bedraagt 60 EC’s.


Studiepuntensysteem: European Credits
De studielast wordt bepaald aan de hand van een stelsel van studiepunten. Alle studieactiviteiten zoals colleges, werkgroepen, literatuurstudie, etc. worden gehonoreerd met een aantal european credits (EC). Voor de berekening van de EC worden de volgende regels gehanteerd:
·         een student heeft wekelijks 40 studie-uren ter beschikking;
·         een EC komt overeen met 28 studie-uren, d.w.z. 1,5 EC per week;
·         een student kan gemiddeld 6 pagina’s literatuur per uur verwerken;
·         college- en werkgroepsactiviteiten worden beschouwd als studie-uren.
 
Final Attainment Level:
nr 
Level 
 
No data to display
 
Main Points:  Studieprogramma
Het doel van de master Onderwijskunde is studenten op een academisch denk- en werkniveau voor te bereiden op de onderwijskundige professie. Naast de methodische en theoretische verdieping, bestaat het programma uit drie componenten. Deze sluiten aan bij de werkvelden waarin onderwijskundigen werkzaam zijn.
 
 
1.    Onderwijsinnovatie: deze richt zich op het ontwerpen, ontwikkelen ene evalueren van van onderwijsleersituaties en schoolverbetering.
2.    Onderwijsbeleid en onderwijsorganisatie: hierin staat de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van onderwijsbeleid centraal zowel als het management van onderwijs zoals dat plaats vindt bij de overheid, maar ook bij onderwijsinstellingen. Bij het onderdeel onderwijsbeleid zal specifieke aandacht zijn voor de Antilliaanse en Caribische context.
3.    Leerproblemen en leerlingzorg: hierin staat de begeleiding van leer- en gedragsproblemen die zich in het onderwijsleerproces in de school kunnen voordoen centraal
 
Bij deze programma’s maken de studenten kennis met de relevante wetenschappelijke theorieën, wordt een verbinding gelegd met het wetenschappelijk onderzoek dat op het betreffende terrein wordt uitgevoerd en komen actuele ontwikkelingen in het onderwijs ruim aan bod.
Een aantal studieonderdelen van de master Onderwijskunde worden mogelijk in het Engels aangeboden.

De opbouw van de master Onderwijskunde is als volgt:

2 Basisvakken                   5 Kernvakken                Afstudeeropdracht
(10 EC)                                  (25 EC)                                  (25 EC)

Het eerste semester is grotendeels gereserveerd voor methodische en theoretische verdieping. De student volgt in zijn of haar eerste semester twee basisvakken uit het programma (van elk 5 EC). Daarnaast volgt de student aan het begin van het eerste semester drie kernvakken (1) onderwijsinnovatie, (2) onderwijsbeleid en -management en 3) leerproblemen en leerlingzorg. Aan het begin van het tweede semester volgt de student nog twee kernvakken.
 
Het tweede semester staat verder in het teken van het werken aan de masterthesis, onder begeleiding van een onderzoeksbegeleider. Dit onderdeel wordt afgerond met een afstudeercolloquium, waarin de student een mondelinge presentatie houdt over de resultaten van het afstudeerproject en waar een referent (tevens collega-student) een debat entameren over dit afstudeerproject.
 


Admission Requirements: -
(c) 2024 - Disclaimer - Privacy Policy Powered by the GRID